Privacy

Bij Martine gevestigd in Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Martine van Boxmeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Bij Martine. Ze is te bereiken via bijmartine@gmail.com

Persoonsgegevens die we verwerken

Bij Martine verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen. We bewaren alleen gegevens die nodig zijn voor de communicatie met én dienstverlening aan onze leerlingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Bij Martine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Martine maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij Martine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, waaronder personalia en adres bewaren we zolang als u onze lessen volgt.

Indien u momenteel geen lessen (meer) volgt, maar wel de intentie heeft aangegeven dit binnenkort te gaan doen bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij Martine deelt geen gegevens met derde tenzij dit voortkomt uit een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bij Martine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij Martine gebruikt zelf geen functionele, analytische of tracking cookies. Via onze website worden wel cookies geplaatst door Google. Deze worden gebruikt om het websitebezoek te monitoren.

Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bijmartine@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Bij Martine zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Bij Martine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij Martine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op bijmartine@gmail.com